Opći uvjeti poslovanja tvrtke SKYNET Telekomunikacije d.o.o.


Članak 1. Predmet općih uvjeta

Ovim uvjetima poslovanja uređuju se prava i obveze između tvrtke Skynet Telekomunikacije d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska 23, OIB 94431884144 (u daljnjem tekstu Skynet) kao ovlaštenog Operatora usluga s posebnom tarifom i Pružatelja sadržaja koji će putem terminalne opreme u vlasništvu Skyneta pružati interaktivni sadržaj krajnim korinicima.

Na sve međusobne odnose između Skynet-a i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske.


Članak 2. Pojmovi i definicije

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi i definicije imaju sljedeće značenje:

Elektroničke komunikacijske usluge - označavaju telekomunikacijske usluge s posebnom tarifom koje Skynet pruža putem ovlaštenih operatora u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

Operatori - označavaju operatore javnih komunikacijskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Pružatelj sadržaja – pravna osoba koja putem terminalne opreme Skynet-a omogućuje telefonskim putem pristup svom sadržaju bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi na području RH

Brojevi s posebnom tarifom - označavaju nacionalne i internacionalne/inozemne brojeve s posebnom tarifom sukladno Planu numeriranja i drugim važećim propisima, a koji brojevi su u vlasništvu Skynet-a te koji se dodjeljuju Pružatelju sadržaja radi pružanja svojih usluga krajnjim korisnicima,

Sadržaj – označava usluge koje su u vlasništvu Pružatelja sadržaja ili za koje Pružatelj sadržaja ima ovlaštenje za reproduciranje i pružanje krajnjim korisnicima, a koje Pružatelj sadržaja putem opreme i posredstvom Usluga Skynet-a pruža Korisnicima,

Korisnici - označavaju bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja koristi usluge pružene od strane Skynet-a radi pristupa Sadržaju koji osigurava Pružatelj sadržaja, te koji tu uslugu plaćaju putem telefonskog računa svog operatora

Oprema - označava svu opremu Skynet-a, uključujući i aplikacije i softversku potporu, potrebnu za pružanje usluga

Obračunsko razdoblje - označava vremenski period od jednog kalendarskog mjeseca.

MO – "mobile originated" – označava pojam kada Krajnji korisnik sa svog mobilnog uređaja pošalje SMS poruku

MT – "mobile terminated" – označava pojam kada Krajnji korisnik na svoj mobilni uređaj dobije SMS poruku

VAS MO – označava pojam kada se za MO poruku primjenjuje cijena koja se naplaćuje više od obične poruke (uključena dodana vrijednost)

VAS MT – označava pojam kada Krajnji korisnik dobije poruku koja u sebi sadrži dodanu vrijednost


Članak 3. Najam brojeva s posebnom tarifom

Nacionalne brojeve za usluge s posebnom tarifom Pružatelj sadržaja može uzeti u najam putem aplikacije koja mu je dostupna na web stranici www.skynet-telekomunikacije.hr

Pružatelj sadržaja može zakupiti sljedeće usluge s posebnom tarifom:

1. Govorne koje mogu biti:

 • 060 usluge općeg sadržaja
 • 061 usluga glasovanja telefonom
 • 064 usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
 • 065 usluge nagradnih igara
 • 069 usluge namijenjene djeci

Pružatelj sadržaja može zakupiti jedan ili više nacionalnih brojeva s posebnom tarifom na bilo kojoj tarifnoj skupini (T1-T8) na neodređeno vrijeme.

Naknada za najam obračunava se na početku kalendarskog mjeseca za prethodni mjesec korištenja, sukladno danima korištenja.

Ukoliko Pružatelj sadržaja raspolaže s vlastitim brojem ili nizom brojeva određenih za pružanje Usluga s posebnom tarifom sukladno važećim propisima o numeriranju i Planu numeriranja, Skynet će osigurati njihovu implemetaciju kod Operatora kako bi bili dostupni iz svih pokretnih i nepokretnih mreža na području RH.

Broj s posebnom tarifom koji je ranije koristio jedan Pružatelj sadržaja, Skynet neće dodijeliti drugom Pružatelju sadržaja prije proteka roka od šest mjeseci bez pristanka oba Pružatelja sadržaja.

2. SMS kratke kodove ili alfanumerike po vlastitom izboru

Za pružanje VAS SMS MO i MT usluga upotrebljavaju se posebni kratki kodovi, gdje druga znamenka određuje vrstu usluge, a treća cijenu.

Kratki kodSvrha korištenja
60xxxNagradna igra
61xxxxServisne usluge
64xxxxUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
66xxxxUsluge zabavnog sadržaja
81xxxxServisne usluge
84xxxxUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
85xxxxUsluge čavrljanja
86xxxxUsluge zabavnog sadržaja
88xxxxUsluge čavrljanja neprimjerenim za djecu

Cijene za Krajnjeg korisnika su:

Kratki kodCijena s PDV-om (kn/poruci)
60xxx2,40
6x1xxx0,85
6x2xxx1,24
6x3xxx1,86
6x4xxx2,48
6x5xxx3,10
6x6xxx3,72
6x7xxx6,20

Članak 4. Obveze Pružatelja sadržaja

Pružatelj sadržaja se obvezuje oblikovati sadržaj kojeg će telefonskim putem pružati korisnicima na način da isti bude u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima RH i u svojem poslovanju primjeniti pažnju dobrog gospodarstvenika.

Pružatelj sadržaja se obvezuje da će u cijelosti poštivati odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/2011, 133/12, 80/13 i 71/14)., Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektorničkih komunikacijskih mreža i usluga (Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 54/11, 149/13, 82/14 i 24/15), a osobito Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14); te preuzima u potpunosti odgovornost za eventualnu štetu nastalu nepridržavanjem neke od odredbi navedenih propisa.

Pružatelj sadržaja se obvezuje da će poštivati propise o zaštiti potrošača prilikom oglašavanja brojeva s posebnom tarifom koje je dobio na korištenje od Skynet-a i da će svaki oglas sadržavati naznaku cijene, koja će se nalaziti do telefonskog broja ili adrese, pisana na isti način (font, veličina, oblik, boja, boja podloge..itd.). Uz svaki objavljeni oglas za uslugu u javnim glasilima će objaviti naziv, punu adresu sjedišta i OIB te kontakt telefonski broj za podršku Korisnicima koji ne smije biti iz kategorije brojeva s posebnom tarifom.

Pružatelj sadržaja se obvezuje prilikom oglašavanja Brojeva s posebnom tarifom koje je dobio na korištenje od Skynet-a navesti u svojem oglasu društvo Skynet kao operatora usluge s posebnom tarifom ukoliko do trenutka oglašavanja nije zaprimo Potvrdu o primitku prethodne obavijesti da je na popisu Operatora usluga s posebnom tarifom.

Pružatelj sadržaja je dužan prethodno osigurati sva potrebna ovlaštenja i dozvole za korištenje sadržaja trećih osoba odnosno u slučaju reproduciranja sadržaja istih dužan je voditi računa o njihovim autorskim pravima.

Pružatelj sadržaja je odgovran za štetu koja je nastala neispravnom ili neovlaštenom uporabom terminalne opreme, koja je rezultat nemara ili krajnje nepažnje Pružatelja sadržaja.

Pružatelj sadržaja se obvezuje da neće sa pokretnih ili nepokretnih priključaka koji nisu u njegovom vlasništvu ili za koje nema dozvolu vlasnika pozivati brojeve usluge s posebnom tarifom koje je unajmio od tvrtke Skynet.


Članak 5. Evidencija, obračun i naplata

Obračun prihoda za ostvareni promet kao i sve naknade koje je Pružatelj sadržaja obvezan platiti, Skynet će voditi u elektronskom obliku. Pristup podacima moguć je putem korisničke aplikacije koja se nalazi na web stranici www.skynet-telekomunikacije.hr

Skynet zadržava pravo izmijeniti iznose zarade za Pružatelja sadržaja te se o istim izmjenama obavezuje Pružatelje sadržaja obavijestiti najranije 30 dana prije početka obračuna novih cijena raspodijele prihoda.

Važeći cjenik raspodjele prihoda:

TarifaObrač. jedinicaCijena poziva iz fiksne mreže (PDV uključen)Cijena poziva iz mobilne mreže (PDV uključen)Zarada za Pružatelja sadržaja (PDV nije uključen)
06x/1xx-xxxmin1,16 kn2,36 kn0,29 kn
06x/2xx-xxxmin1,40 kn2,61 kn0,45 kn
06x/3xx-xxxmin1,74 kn2,96 kn0,70 kn
06x/4xx-xxxmin2,33 kn3,58 kn1,10 kn
06x/5xx-xxxmin3,49 kn4,78 kn1,90 kn
06x/6xx-xxxmin6,99 kn8,41 kn4,05 kn
06x/7xx-xxxpoziv1,25 kn2,45 kn0,35 kn
06x/8xx-xxxpoziv3,75 kn5,05 kn2,10 kn
065/xxx-xxxpoziv1,50 kn2,40 kn0,55 kn

Jednokratni troškovi aktivacije 06x premium brojeva u RH: 0,00 kn
Vrijeme za uključenje: 1 radni dan
Mjesečna naknada: 50,00 kn
Preusmjeravanje poziva:

 • 0,20 kn/min + PDV (fiksni telefon u Hrvatskoj)
 • 1,20 kn/min + PDV (mobilni telefon u Hrvatskoj)
 • 0,00 kn/min za preusmjeravanje na VPN kartice (neograničena minutaža, neograničen broj VPN kartica)

Napomena: VPN kartice se zakupljuju kod Skynet-a

Aktivacija novih VPN kartica od 01.10.2018 godine naplaćuje se 500kn po svakoj kartici uvećano za iznos PDV-a.
Izdavanje zamjenskih VPN kartica od 01.10.2018 godine naplaćuje se 100kn po svakoj kartici uvećano za iznos PDV-a.


Članak 6. Naplata u slučaju deaktivacije usluge i raskida ugovora

U slučaju raskida ugovornog odnosa sa SKYNET-om Pružatelj sadržaja dužan je SKYNET-u podmiriti slijedeće naknade koje se naplaćuju u slučaju deaktivacije i otkaza usluge:

 • za deaktivaciju i odjavu VPN kartica SKYNET će Pružatelju sadržaja ispostaviti račun u iznosu od 1.000,00kn + PDV za deaktivaciju svake pojedine VPN kartice koju je Pružatelj sadržaja prethodno uzeo u zakup kod SKYNET-a.
 • za deaktivaciju Hrvatskog premium 064 broja s posebnom tarifom SKYNET će Pružatelju sadržaja ispostaviti račun u iznosu od 1.000,00kn + PDV za deaktivaciju svakog pojedinog 064 premium broja kojega je Pružatelj sadržaja prethodno uzeo u zakup kod SKYNET-a.
 • za deaktivaciju Slovenskog premium 090 broja s posebnom tarifom SKYNET će Pružatelju sadržaja ispostaviti račun u iznosu od 1.500,00kn + PDV za deaktivaciju svakog pojedinog 090 premium broja kojega je Pružatelj sadržaja prethodno uzeo u zakup kod SKYNET-a.
 • za deaktivaciju Austrijskog premium 0900 broja s posebnom tarifom SKYNET će Pružatelju sadržaja ispostaviti račun u iznosu od 1.500,00kn + PDV za deaktivaciju svakog pojedinog 0900 premium broja kojega je Pružatelj sadržaja prethodno uzeo u zakup kod SKYNET-a.
 • za deaktivaciju Njemačkog premium 0900 broja s posebnom tarifom SKYNET će Pružatelju sadržaja ispostaviti račun u iznosu od 1.500,00kn + PDV za deaktivaciju svakog pojedinog 0900 premium broja kojega je Pružatelj sadržaja prethodno uzeo u zakup kod SKYNET-a.
 • za deaktivaciju Švicarskog premium 0901 broja s posebnom tarifom SKYNET će Pružatelju sadržaja ispostaviti račun u iznosu od 1.500,00kn + PDV za deaktivaciju svakog pojedinog 0901 premium broja kojega je Pružatelj sadržaja prethodno uzeo u zakup kod SKYNET-a.

Članak 7. Naplata konzultantskih usluga

Ukoliko Pružatelj sadržaja ima potrebe za konzultantskim uslugama u vidu konzultacija vezano uz oglašavanje, izrade web stranica, nastupa na tržištu, optimizacije web stranice u smislu davanja informacija vezano uz sadržaj web stranice u svrhu oglašavanja, te svakih drugih općenitih konzultacija vezano uz poslovanje sa brojevima s posebnom tarifom kako na Hrvatskom tako i na Inozemnim tržištima, a koje usluge nisu uključene u mjesečnu cijenu pretplate održavanja premium brojeva koje SKYNET mjesečno ispostavlja Pružatelju sadržaja dužan je SKYNET-u za svaki sat konzultacija platiti 400kn/h uvećano za pripadajući PDV-e, sve sukladno Općim uvjetima poslovanja SKYNET Telekomunikacija d.o.o. Obaveljene konzultacije smatraju se i telefonski razgovori između Pružatelja sadržaja i predstavnika tvrtke SKYNET Telekomunikacije d.o.o.. Ukoliko bi Pružatelj sadržaja nakon pružene usluge konzultacija osporavao SKYNET-ov račun za konzultantske usluge, u svrhu dokazivanja da su iste pružene zatražit će se od strane mobilnih i fiksnih operatera u RH-a dokaz o upućenim pozivima prema SKYNET-ovim službenim brojevima telefona/mobitela preko kojih su konzultacije pružene te ispis poziva sa ukupnim trajanjem u periodu za koji se ispostavlja račun.


Članak 8. Isplata prihoda

Isplata prihoda na temelju računa izdanog od strane Pružatelja sadržaja je 40. dan nakon završteka obračunskog razdoblja.


Članak 9. Odgovornost

Skynet nije odgovoran za mogući prekid usluga u slučaju da se pojavi prekid u mreži Operatora odnosno kvara na njegovim mrežnim kapacitetima te u tom slučaju neće biti odgovoran za izmaklu dobit (uključujući izmaklu zaradu) Pružatelja sadržaja.


Članak 10. Odnosi s Korisnicima

Pružatelj sadržaja predstavlja prvu točku za kontakt za sva pitanja Korisnika vezana uz korištenje Usluga s posebnom tarifom. U slučaju da se Korisnik obrati Operatoru ili Skynet-u za određena pitanja u vezi s uslugama s posebnom tarifom, Skynet će Korisnika uputiti da se za sve odgovore i obavijesti obrati nadležnom Pružatelju sadržaja.

U slučaju da se pisani prigovor Korisnika zaprimljen od Operatora odnosi na korištenje usluga koje pruža Pružatelj sadržaja, Operator će upit vezan za Korisnikov pisani prigovor nakon administrativno-tehničke provjere, proslijediti Skynetu, a Skynet dalje Pružatelju sadržaja. Pružatelj sadržaja se obvezuje obraditi zaprimljeni prigovor u roku od 3 radna dana od njegovog zaprimanja i isti dostaviti Skynetu na e-mail adresu: prigovori@skynet-telekomunikacije.hr

U slučaju da je Korisnik podnio prigovor na iznos za pružene usluge s posebnom tarifom gdje je u postupku rješavanja prigovora sukladno zakonskim odredbama prigovor korisnika usvojen, Skynet neće proslijediti Pružatelju sadržaja iznos za pružene usluge korisniku.


Članak 11. Povjerljivost podataka

Skynet i Pružatelj sadržaja su obvezni držati u tajnosti sve povjerljive komercijalne i tehničke podatke koje Skynet i Pružatelj sadržaja steknu ili budu upoznati s njima tijekom pregovora .

Svaka Ugovorna strana je obvezna postupiti sukladno svim zakonskim propisima u vezi s čuvanjem tajnosti povjeriljivosti podataka, posebno sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te će u tu svrhu putem ugovora o radu ili svojih internih pravilnika obvezati svoje zaposlenike i suradnike na čuvanje povjerljivih podataka druge Ugovorne strane kao i osobnih podataka korisnika koji su podnijeli prigovor na usluge s posebnom tarifom.

U slučaju povrede ovih obveza od strane jedne Ugovorne strane, druga Ugovorna strana ima pravo na odštetu koja uključuje sve gubitke i štete koja bi ta Ugovorna strana posredno ili neposredno mogla pretpjeti zbog takve povrede.

Po prestanku poslovnog odnosa između Skyneta i Pružatelja sadržaja obveza čuvanja tajnosti podataka ostaje i dalje na snazi.


U Zagrebu dana 01. rujna 2015 godine